Rekonstruktio

Rekonstruktio tarkoittaa tieliikenneonnettomuuksien tutkinnassa onnettomuuden tapahtumakulun selvittämistä eli rekonstruointia. Joskus rekonstruktio voidaan tehdä todellisella tapahtumapaikalla oikeilla ajoneuvoilla. Samalla rekonstruktion kulkua voidaan kuvata ja videoida useista eri suunnista esimerkiksi helikopterista.


Tavallisimmin ajoneuvoliikenteen onnettomuuksia rekonstruoidaan laskennallisesti. Tällöin turvaudutaan klassisen fysiikan tunnettuihin lainalaisuuksiin, niistä tärkeimpien ollessa liikemäärän säilymisen laki ja energian säilymisen laki. Jo useamman vuosikymmenen ajan rekonstruoinnissa on käytetty apuna tietokoneohjelmia. Niissä ajoneuvoja ja tapahtumaympäristöä voidaan mallintaa yksityiskohtaisesti sekä simuloida tapahtumakulkua hyvin todenperäisesti.

Kilkkaa alla olevia otsikoita lukeaksesi lisää.

Historiaa

Liikenneonnettomuuksia on rekonstruoitu lähes yhtä pitkään kuin autoja on ollut. Autojen määrän noustessa myös rekonstruktion tarve on kasvanut. Aluksi laskentaa on tehty ”käsin”. 1980-luvulta alkaen alkoi lisääntyä tietokoneavusteinen laskenta. Maailmalla eniten käytetyn rekonstruointi- ja simulointiohjelmiston, PC-Crashin, kehittelytyö alkoi 1990-luvun alussa Itävallassa Grazin Teknillisen Yliopiston piirissä yhteistyössä eri tutkimuslaitosten kanssa. PC-Crash -ohjelmaan yhdistyi tällöin monien muiden jo käytössä olleiden ohjelmien ominaisuuksia.

Suomessa rekonstruktioita tehtiin jossakin määrin tutkijalautakuntien 1 toimesta. PC-Crash -ohjelma otettiin käyttöön ensimmäisenä Suomessa tutkijalautakuntia hallinnoivassa VALT:ssa 2. VALT:ssa ja tutkijalautakunnissa ei kuitenkaan voitu tehdä rekonstruktioita poliisin esitutkinnan, vakuutusyhtiöiden tai yksityisten tahojen tarpeisiin. Tällaista, muualla Euroopassa ja maailmalla laajalle levinnyttä, palvelua ei ollut Suomessa saatavana. Siksi VALT oli ehdottanut SVT:lle 3 asiassa etenemistä.

SVT lähti liikkeelle asiassa vuonna 2003. Syksystä 2004 alkaen rekonstruktioaiheesta tehtiin diplomityö koskien PC-Crash -ohjelman herkkyyttä lähtötietojen muutoksille 4. Sen jälkeen muutamassa vuodessa rekonstruointipalvelun käyttö levisi lähes kaikkiin vakuutusyhtiöihin. Myös poliisi, asianajajat, yksityishenkilöt ja tutkijalautakunnat ovat käyttäneet palvelua ja käyttävät yhä.

_________________________

1 Tutkijalautakunnat tutkivat kaikki Suomessa kuolemaan johtaneet tie- ja maastoliikenneonnettomuudet. http://www.lvk.fi/fi/Liikenneturvallisuus/Liikenneonnettomuuksien-tutkijalautakunnat/ (Muun muassa suuronnettomuuksia ja niiden vaaratilanteita tutkivat tutkintalautakunnat tutkivat myös liikenneonnettomuuksia, kun ne täyttävät suuronnettomuuden tai sellaisen vaaratilanteen tunnusmerkit.)
2http://www.lvk.fi/fi/Liikenneturvallisuus/VALT/
3 Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy
4 Teknillisen Korkeakoulun Auto-laboratorion valvonnassa, ”Autojen tieliikenneonnettomuuksien rekonstruktio tietokoneohjelmalla”, 31.1.2005

_________________________

Osaaminen

SVT on ainoa toimija Suomessa, joka tarjoaa kokoaikaisen rekonstruktioasiantuntijan palvelua. Palvelun laatu perustuu yli kahdenkymmenen vuoden osaamiseen ja kokemukseen rekonstruktiossa. Käytettävissä olevat alan julkaisujen lähdeteokset ja laajat tietokannat sekä kansainvälinen rekonstruktioasiantuntijoiden kontaktiverkosto 1 ja sen vuosittaiset konferenssit ja seminaarit takaavat alan viimeisimmän tutkimustiedon soveltamisen selvitettävänä tapaukseen.

_________________________

1 muun muassa eurooppalainen katto-organisaatio EVU (http://www.evuonline.org/)

_________________________

Asiantuntijan pätevyysvaatimukset

Eurooppalaisella tasolla (EVU) on linjattu ohjeet rekonstruoijan pätevyysvaatimuksista, joita suositellaan noudatettavan jokaisessa EU:n jäsenvaltioissa. Niiden mukaan:

 1. Rekonstruoija tarvitsee jatkuvasti syvällistä fysiikan, dynamiikan, tekniikan jne. lainalaisuuksien ymmärtämistä.
  1. Tehtävässä toimiminen vaatii yliopistotasoisen teoreettisen pohjan; teknillisen tutkinnon konetekniikassa, fysiikassa tai vastaavassa.
 2. Rekonstruoijalta vaaditaan alan erikoisosaamista sekä käytännöllä että teoreettisella tasolla.
  1. Teoreettinen pätevyys voidaan saavuttaa jatko-opinnoissa.
  2. Pätevyys vaatii vähintään kolme vuotta kestänyttä käytännön kenttätyötä.
  3. Pätevyyteen kuuluu tuntea työskentelymaansa oikeuslaitoksen toimintatavat, esimerkiksi oikeudenkäyntisäännöt ja todistusaineistoa koskevat määräykset.
 3. Rekonstruoijalla tulee olla vähintään B-luokan ajokortti (suositus: A ja C1-CE)
  • Erityisosaaminen
  • Rekonstruktioalalla tarvittavaa tietoa ja -osaamista ovat:
  • törmäysmekaniikka
  • aika-matkalaskenta
  • kolariyhteensopivuus
  • biomekaniikan ja vammautumismekaniikan tekninen puoli
  • inhimillisten tekijöiden ymmärtäminen-ajoneuvotekniikka, erityisesti koskien ohjaus- ja jarrujärjestelmiä sekä ajoneuvodynamiikkaa
  • perustieto simulointitekniikoista
  • perustieto korjaustekniikoista ja korjauskustannuslaskennasta
  • vakuutuspetosten tekninen todentaminen
  • digitaalinen erityiskuvaaminen ja kuvankäsittely (esimerkiksi kuvan korjaaminen ja manipulointi vaikeasti löydettävien ja havaittavien tietojen esiin tuomiseksi)
  • perustieto teiden infrastruktuurista
  • perusteet rikostutkinnasta ja todisteiden tulkinnasta
  • onnettomuuspaikan tutkimisessa vaadittavat tiedot ja taidot