Suvia Groups meddelandekanal

Vi på Suvia Group har förbundit oss att agera ansvarsfullt, lagenligt och i enlighet med koncernens
etiska verksamhetsprinciper. Det är viktigt för oss att följa upp förverkligandet av våra etiska
principer i vår dagliga verksamhet och ingripa i eventuella missförhållanden. Med anledning av
detta har vi för vår personal och utomstående parter skapat en anonym meddelandekanal, som
kan användas för konfidentiell anmälan om misstänkt missbruk eller verksamhet som står i strid
med våra etiska principer. Vi värnar om en öppen organisationskultur i vår verksamhet där alla kan berätta om sina orosmoment utan rädsla för negativa påföljder.

När kan jag använda den anonyma meddelandekanalen?

Du kan använda meddelandekanalen när du misstänker att det inom vår verksamhet förekommer
missförhållanden eller missbruk, som till exempel kan vara förknippade med brott mot lagar och
förordningar, oetiskt förfaringssätt, bedrägeri, mutor eller intressekonflikter. Observera att du kan ge vanlig kundrespons via responskanaler avsedda för det ändamålet.

Hur gör jag en anmälan?

För att säkerställa anonymiteten för anmälaren har meddelandekanalen genomförts tillsammans
med en opartisk och utomstående partner, Centralhandelskammaren. Samtliga anmälningar
behandlas konfidentiellt i enlighet med Suvia Groups behandlingsförfarande av för uppgiften
utbildad personal inom personalförvaltningen. Vid utredningen kan man, för att säkerställa en ändamålsenlig behandling, även ta hjälp av andra experter.

Berätta om missförhållandet tillräckligt detaljerat, så att vi kan inleda utredningen av ärendet.
Anmälan får inte innehålla känsliga personuppgifter, såvida de inte är nödvändiga med tanke på utredningen av anmälan.

Du kan göra anmälan på webben med vilken smart enhet eller dator som helst.

Hur får jag svar på en anmälan som jag har gjort?

Du kan göra anmälan antingen med ditt namn eller anonymt. Kom ihåg att spara koden som du får
efter att du har gjort anmälan. Med hjälp av koden kan du följa med hur din anmälan framskrider i
anmälningsportalen under behandlingsprocessen och kommunicera med personerna som
behandlar ärendet. Vid behov ber vi dig om ytterligare information i behandlingen av ärendet i anmälningsportalen.

Vi strävar efter att skicka en mottagningsbekräftelse inom sju dygn från att anmälan har inkommit
och vi svarar inom tre månader på hurdana åtgärder vi kommer att vidta med anknytning till den.

Anmälan ska göras sanningsenligt. Suvia Group accepterar inte missbruk av meddelandekanalen.

Du kan göra anmälan här.

Tack för din anmälan!